Home

Kdo je zůstavitel

Notářka JUDr

Kdo je to Zůstavitel? Co znamená slovo, jaký má význam? Různ

Zůstavitel je osoba, jejíž práva a závazky přecházejí po zůstavitelově smrti na dědice. Musí to být fyzická osoba, která může za svého života sepsat závěť a určit v ní své dědice. Po smrti se ten, kdo v závěti určil, jak má být s jeho majetkem naloženo, stává zůstavitelem. Tak to vyplývá z nového občanského zákoníku platného od 1.1. 2014 Kdo je zůstavitel? Zůstavitel je pojem z dědického práva v občanském zákoníku. Je to ten zemřel a zanechává dědictví. Kontakt. AZ data účetnictví s.r.o. info@az-data.cz (+420) 211 221 426

Zůstavitel AZ dat

Kdo je zůstavitel? 0. bodů Zůstavitel je fyzická osoba, jejíž práva a závazky přešly její smrtí na její dědice.. A kdo je neopominutelný dědic? Kdo je neopomenutelný dědic. Neopomenutelný dědic je pouze zletilý nebo nezletilý potomek toho, po němž zůstalo dědictví. (V řeči práva se mu říká zůstavitel, protože po něm zbyla pozůstalost.) Potomkem není míněn jen syn nebo dcera, ale také vnuci, případně pravnuci Kdo bude dědit, určí buď zůstavitel v závěti či dědické smlouvě, nebo zákon. Ten rozlišuje šest různých skupin dědiců a řadí je podle jejich nároku na dědictví. Neexistuje-li žádný dědic, majetek zemřelého připadne státu Kdo dědí ze zákona? Kdo jedině na základě závěti nebo dědické smlouvy? Co když je dědictví zadlužené? Jak dědictví odmítnout? Odpovíme ještě na mnoho dalšího. Peníze.cz přinášejí první díl seriálu o pravidlech dědictví

Kdo je zůstavitel? - Online Poradna Zdarma - Czporadna

Je-li nepominutelný dědic nezletilý, má právo na minimálně 3/4 jeho zákonného dědického podílu. Svěřenské nástupnictví. Zůstavitel může nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako náhradního dědice Kdo je způsobilý dědic. Dědicem může být jen ten, kdo splňuje podmínky v okamžiku úmrtí zůstavitele. Může jít o fyzickou i právnickou osobu, včetně státu. Dokonce i o člověka ještě nenarozeného (řečí zákona nasciturus); když zůstavitel zemře v době, kdy je dítě už počaté, stává se dítě dědicem. Pokud. Závěť je tedy vlastnoručně napsaná listina, ve které je sepsáno, kdo bude po zůstavitelovi dědit a co. Odkaz znamená, že zůstavitel odkazuje určitou věc jednomu člověku (např. svému synovi odkazuji svůj automobil a své vnučce odkazuji své šperky ) Zástavce je osoba (právnická či fyzická), která dává do zástavy svůj majetek.Jednat se přitom může o věc movitou (např. automobil, zemědělské stroje) i nemovitou (např. rodinný dům, kancelářská budova)

Kdo je neopomenutelný dědic - Frau

 1. (2) Je-li zůstavitel osobou se smyslovým postižením a nemůže-li číst nebo psát, projeví poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, jejíž obsah musí být tlumočen zvláštním způsobem dorozumívání, který si zůstavitel zvolí, svědkem, který závěť nepsal; všichni svědci musí ovládat.
 2. Sám zůstavitel je povinen před svědky potvrdit, že listina skutečně obsahuje jeho poslední vůli. Závěť by přitom měla obsahovat informace o tom, s jakým postižením se zůstavitel potýká, kdo listinu sepsal a přečetl nebo tlumočil a jak zůstavitel potvrdil, že jde o jeho poslední vůli
 3. Kdo je zůstavitel? PORADNA www.encykloprdie.cz Všeobecná online poradna - auto moto - dům a byt - zahrada - vaření - zdraví - sport - PC - kutilství - společnost - móda - zvířata
 4. Pokud zůstavitel sepsal alografní závěť se svědky, je potřeba dotyčné předvolat a vyslechnout - zde rovněž mohou vznikat průtahy. Některé dědické věci obsahují tzv. cizí prvek, což znamená, že vyžadují dotazy do institucí v jiném státě (typicky v případě, kdy zůstavitel vlastnil majetek v zahraničí)

Kdo je odkazovník? Zatímco dědic nabývá celou pozůstalost nebo podíl na ní, odkazovníkem je ten, komu zůstavitel zůstaví jednotlivou věc, třeba cenný obraz, ale i autorské právo, nebo věci určené druhově, například peníze, případně pohledávku na zřízení určitého práva Je možné, ale listinu o vydědění sepsat i tím způsobem, že zůstavitel vyloučí dítě a všechny jeho potomky (např. budiž mojí poslední vůlí zcela vyloučena z dědictví moje dcera Filoména a všichni její potomci). Důležité je výslovné určení toho, kdo má být vyděděn Je-li důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny, může zaznamenat jeho poslední vůli starosta obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá, za přítomnosti dvou svědků. Za týchž podmínek může zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli i ten, kdo je oprávněn. Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená podle § 1542 uplynutím dvou týdnů a podle § 1543, 1544, nebo 1545 uplynutím tří měsíců ode dne pořízení. Tyto doby však nepočnou běžet ani neběží, dokud zůstavitel nemůže pořídit závěť ve formě veřejné listiny. § 1550 Mlčenlivos

Dědické právo: Zákonná posloupnost dědic

Závěť je upravena v § 1494 a násl. občanského zákoníku. Zůstavitel v ní uvede, jakým osobám připadne jeho majetek poté, co zemře. Může se vztahovat na celou pozůstalost nebo jen na podíl z ní. Je jedním z typů pořízení pro případ smrti (dalšími jsou dědická smlouva a dovětek). Zůstavitel si může sám.

Závěť je pořízení pro případ smrti, na které pamatuje a které reguluje česká legislativa. Má tedy oporu v zákoně, ale i svá striktní pravidla. Závěť je odvolatelný jednostranný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti zůstavuje, tedy přenechává, jedné či více osobám (takzvaným dědicům) podíl na. Mimo již uvedené písemné formy je podstatné v listině specifikovat kdo, komu a co zůstavuje (tzn. kdo je zůstavitel, kdo je dědicem a jaká věc je předmětem dědictví). Rozhodně je důležité uvést den, kdy byla závěť pořízena. Následně zákon ponechává volnost, jak bude zůstavitel závěti postupovat Jako zůstavitel se označuje fyzická osoba, jejíž práva a závazky přejdou její smrtí na její dědice.. Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele (tj. souhrn majetku a dluhů), kromě povinností a práv vázaných jedině na jeho osobu, pokud nebyly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.. Závěť, dovětek a odkaz. Jako zůstavitel se označuj · zůstavitel = ten kdo umírá, popřípadě už zemřel · Kdo může být svědkem?? pouze osoby způsobilé k právním úkonům (osoba starší 18 let, který není zbavena způsobilosti) musí být vidomý = vidí, slyší, umí mluvit a musí znát jazyk, ve kterém je činěna závě Zůstavitel má dva kamarády Jana a Petra. Jan je vlastníkem historického motocyklu, po kterém touží Petr. Zůstavitel se rozhodne povolat (jako dědice) svého kamaráda Jana. Zároveň přikáže Janovi vydat Petrovi jako odkaz zmíněný historický motocykl

Zůstavitel může sepsat závěť vlastní rukou a pak hovoříme o závětí holografní. V případě že se rozhodne závěť zřídit v jiné písemné formě, bude se jednat o závěť allografní. Třetím způsobem, respektive formou, kterou lze závět jako jednostranný právní úkon osobní povahy učinit, je notářský zápis Aktuální informace z dění měst a obcí. Výklady a komentáře expertů k současným právním předpisům. Veřejné zakázky pro dodavatele i uchazeče. Kompletní podklady k úspěąnému řízení obce starostou obce. Účetnictví obce. Správní řád v praxi. Dotace z EU Kdo je tzv. nepominutelný dědic. Je třeba mít na paměti, že zůstavitel nemůže omezit tento povinný díl nepominutelného dědice, s výjimkou platného vydědění. Takové jednání by se totiž považovalo za zdánlivé a vůbec by se k němu nepřihlíželo Kdo je zůstavitel? 30.6.2014 v kategorii Společnost Přemek. zůstavitel. kdo je to. 0. bodů.

V online slovníku Kdo je to? se mj. dozvíte: terminologie, přesné významy pojmů, homonyma, odpověď na otázku kdo to je?, formulace, hesla, pojmy, definice, popisy a významy slov, odpověď na otázku co znamená?, termíny, původy slov, etymologie slov, vysvětlení výrazů, stručné životopisy slavných osobností, zajímavé informace, odpověď na otázku co je to? a synonyma Každému, kdo je svéprávný, Poslední vůli může zaznamenat buď starosta obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá, nebo ten, kdo je podle jiného právního předpisu oprávněn vykonávat pravomoci starosty. Vše je třeba provést za přítomnosti dvou svědků Dědické právo doznalo mnoha změn s účinností nového občanského zákoníku. Cílem zákonné úpravy je ochrana vůle zůstavitele a realizace jeho posledních přání. Nový občanský zákoník taktéž zavedl institut dědické smlouvy, která umožňuje smluvně upravit dědické vztahy za života zůstavitele Je možné, ale listinu o vydědění sepsat i tím způsobem, že zůstavitel vyloučí dítě a všechny jeho potomky Důležité je výslovné určení toho, kdo má být vyděděn Co se týče ověření podpisů na závěti či listině o vydědění - není zákonnou podmínkou platnosti, aby byly podpisy ověřeny

Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená podle § 1542 uplynutím dvou týdnů a podle § 1543, 1544, Uvede, kdo je dědicem, čí pozůstalost nabývá, z jakého důvodu a zda se tak děje s výhradou soupisu, nebo bez ní. (2). Kdo je svěřenským správcem? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1400 odst. 1 nám říká, že každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří ve prospěch někoho jiného (dále jen beneficient), je správcem cizího majetku

Kdo je dědicem v přímé linii: manžel/manželka, děti, vnoučata, rodiče, prarodiče. Jako zůstavitel se označuje fyzická osoba, jejíž práva a závazky přejdou po její smrtí na její dědice. NAŠE RADA: Pět případů, kdy se neplatí daň z příjmů při prodeji nemovitosti Hlava III Dědické právo Díl 1 Právo na pozůstalost § 1475 (1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. (2) Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, § 1476 Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe. § 1477 (1. Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená podle § 1542 uplynutím dvou týdnů a podle § 1543, 1544, nebo 1545 uplynutím tří měsíců ode dne pořízení. Tyto doby však nepočnou běžet ani neběží, dokud zůstavitel nemůže pořídit závěť ve formě veřejné listiny. § 1550. Mlčenlivos Zůstavitel má tři syny a jednomu z nich za svého života daruje pozemek, aby si mohl postavit rodinný dům. Vzhledem k tomu, že ostatním dvěma synům nic za života nedaroval, chce je spravedlivě podělit a také předejít případným sporům po své smrti. Může uzavřít s obdarovaným synem dohodu o zřeknutí se dědického práva Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, i pokud je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, pokud již nežijí, tak jejich potomkům

Téma: zůstavitel Peníze

Kdo se rozhodne vyřešit své poslední účtování formou závěti, Je-li zůstavitel nevidomý, projeví poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být nahlas přečtena svědkem, který závěť nepsal. Zůstavitel před svědky potvrdí, že listina obsahuje jeho poslední vůli Kdo nemá právo na povinný díl. Právo na povinný díl však nemá ten, kdo se zřekl dědictví nebo povinného dílu, je nezpůsobilý dědit nebo byl zůstavitelem vyděděn. Jaké zákonné důvody poskytuje zůstaviteli občanský zákoník, aby mohl vydědit nepominutelného dědice Nezanechal-li zůstavitel majetek, soud řízení zastaví. Soud řízení zastaví také tehdy, zanechal-li zůstavitel majetek nepatrné hodnoty. Majetek může vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb. Nedojde-li k zastavení řízení, vyrozumí notář dědice o jejich dědickém právu a o možnosti odmítnout dědictví Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to ale může jen tak, že tento jeho povinný díl zanechá jeho dětem, případně, pokud již nežijí, tak jejich potomkům Kdo je tzv. nepominutelný dědic. aby je zůstavitel napsal vlastní rukou, nebo aby je potvrdili tři svědci. To platí obdobně i pro osobu, kterou zůstavitel povolal za vykonavatele závěti nebo která při pořizování závěti působí jako pisatel, předčitatel, tlumočník nebo úřední osoba..

Kdo je dědicem? Dědicem může být jen ten, kdo splňuje podmínky v okamžiku úmrtí zůstavitele, může jít o fyzickou i právnickou osobu včetně státu, dokonce i o člověka ještě nenarozeného (když zůstavitel zemře v době, kdy je dítě už počaté, stává se dědicem). Způsobilost člověka dědit končí jeho smrtí a u. Vydědění v principu může provést každý zůstavitel, tedy ten, kdo chce upravit podmínky nabytí jeho majetku dědici pro případ své smrti. Pro vydědění jsou stejná pravidla i omezení, která stanovuje zákon nejen pro všechny právní úkony obecně, ale i stejná pravidla, která zákon stanoví speciálně pro jednání zůstavitele při pořizování závěti Toto je bohužel nepříjemná záležitost, kterou život přináší, ale je potřeba se s ní smířit a vzít to tak, jak je. Každý z nás bude statisticky minimálně 3x za život účastníkem dědického řízení řízení - dvakrát jako dědic a bohužel jednou jako zůstavitel, či-li ten kdo zemře. Proto je určitě dobré pár věcí znát

Dědic - Wikipedi

 1. utelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepo
 2. Je-li pak zůstavitel osobou se smyslovým postižením a nemůže-li číst nebo psát, projeví poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, jejíž obsah mu musí být tlumočen zvláštním způsobem dorozumívání, který si zůstavitel zvolí, svědkem, který závěť nepsal
 3. Dědici ze zákona (čili zákonní dědici) jsou fyzické osoby, které se stanou dědici po zůstaviteli (ledaže by ovšem odmítli dědictví) na základě splnění podmínek stanovených objektivním právem (zejména pro svůj příbuzenský vztah k zůstaviteli), aniž by je zůstavitel jako své dědice výslovně ustanovil v závěti.. Dědici ze zákona se zpravidla dělí (na.
 4. Zanechal-li zůstavitel majetek bez hodnoty nebo jen majetek nepatrné hodnoty, soud usnesením vydá zůstavitelův majetek tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s nabytím tohoto majetku vyslovil souhlas, a současně řízení zastaví; to neplatí o takovém majetku zůstavitele, o němž zákon stanoví, že k němu nabývají.
 5. Ten, kdo je podle listiny zavázán, je povinen zadržet předloženou listinu a oznámit soudu, kdo ji předložil. § 185p Bylo-li zahájeno umořovací řízení o směnce či šeku, je navrhovatel, který se vykáže usnesením, oprávněn žádat zaplacení směnky či šeku, dá-li přiměřenou jistotu, dokud směnka či šek nejsou.
 6. Tak jako je závěť jednostranným úkonem zůstavitele, ve kterém tato osoba určuje, kdo bude jejím dědicem po její smrti, tak listina o vydědění je rovněž jednostranným úkonem zůstavitele, kterou naopak zůstavitel určuje, kdo z jeho potomků a z jakého důvodu dědit nebude
 7. Závěť je jednostranným úkonem zůstavitele, ve kterém tato osoba určuje, kdo bude vlastníkem (věřitelem apod.) věcí (pohledávek apod.) po její smrti.Na začátku je nutno zdůraznit, že smrtí zůstavitele přecházejí na dědice nejenom aktiva, ale i pasiva. Na dědictví se však nedá doplatit - tzn. zdědí-li někdo dluhy vyšší než kolik tvoří aktiva pozůstalosti.

Dědictví přehledně: Kdo dědí ze zákona, co s dluhy a jak

Oddíl 2 Závěť Pododdíl 1 Obecná ustanovení § 1494 (1) Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li. Ten, kdo uspořádal pohřeb, má privilegované postavení ještě v jedné věci. Pokud po sobě zesnulý zanechá jen minimální majetek, připadne právě vypraviteli pohřbu. Logika zákona je taková, že majetek je vydán na částečnou úhradu nákladů na pohřeb, říká Radek Šmíd V žádosti o dodatečné dědické řízení je nutno uvést přesné údaje o zemřelém (tj. jeho jméno, příjmení, datum narození, poslední bydliště a datum úmrtí), údaj o tom, kdo je dědicem zemřelého (tedy kdo byl dědicem v původním dědickém řízení - pokud někdo z původních dědiců zemřel, uvést údaj o jeho. Notář se zeptá, zda souhlasíte s tím, aby vám tento majetek nepatrné hodnoty byl vydán, neboť podle zákona je třeba souhlasu toho, kdo vypravil pohřeb. Tento majetek můžete bez obav přijmout, neboť nevystupujete jako dědic, tedy ani nebudete odpovídat za dluhy, pokud by zůstavitel nějaké měl

Jak vyplatit podíl u dědictví nemovitosti

• Je-li zůstavitel svobodný a bezdětný, pozůstalost se rozdělí mezi rodiče zůstavitele, jeho bratry a sestry a jejich potomky (článek 738 občanského zákoníku). Pokud zůstavitel nezanechal bratra či sestru nebo jejich potomky, dědí jeho otec a matka každý polovinu (článek 736 občanského zákoníku) Dědictví se váže k smutné součásti života, nicméně dědické řízení po smrti blízkého příbuzného čeká každého z nás. Je potom fajn se v něm alespoň trochu orientovat. Kdo je dědic Dědicem je ten, kdo splňuje podmínky v okamžiku úmrtí zůstavitele. Může se jednat o fyzickou osobu, právnickou osobu ne Tohoto práva jsou zbaveni, když je zůstavitel vydědí. Testament ošetřuje i případy, kdy zůstavitel nemá vůbec žádné zákonné dědice. Pokud by totiž poslední vůli nesepsal, veškerý majetek by připadl státu. V takových případech většinou určí dědicem někoho, kdo mu pomáhá a stará se o něj Kdo chce pořizovat v písemné formě beze svědků, napíše celou závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji podepíše. § 1534 Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli

§1494 (1) Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby. Zastavení řízení o dědictví a jiné řízení. Zastavením řízení o dědictví podle ustanovení § 175h odst. 1 nebo 2 o.s.ř., není (a nemůže být) pro účely jiného řízení (řízení, v němž žalobce uplatňoval své nároky vůči zůstaviteli) závazně stanoveno, že zůstavitel nezanechal majetek nebo že zanechal majetek jen nepatrné hodnoty K druľstevnímu bytu je zapotřebí nájemní smlouva. Vypravitel pohřbu má povinnost se k jednání dostavit, i kdyľ zůstavitel nezanechal ľádný majetek. Pro ocenění nemovitostí je moľné předloľit znalecký posudek nebo sdělení realitní kanceláře o obvyklé ceně nemovitostí

Náležitosti závěti: co musí obsahovat závěť? | Poslední slovaNotář Šešina: Amatérské pokusy o sepsání závěti se

Důležitou součástí závěti je samozřejmě určení oprávněných dědiců, kteří mohou pozůstalost zdědit jako celek, popřípadě její poměrný díl či jen konkrétní předměty (kdo co dědí). Pořídil-li zůstavitel závěť vlastnoručně, je vhodné, aby zůstavitel své blízké informoval o tom, kam ji uložil Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnosti závěť pořízená podle § 1542 uplynutím dvou týdnů a podle § 1543, 1544, nebo 1545 uplynutím tří měsíců ode dne pořízení. Tyto doby však nepočnou běžet ani neběží, dokud zůstavitel nemůže pořídit závěť ve formě veřejné listiny V případě, že závěť nepíšete vlastní rukou, je nutná přítomnost dvou svědků. Mějte ale na paměti, že tento druh závěti je po smrti nejjednodušší napadnout. A mnohdy i úspěšně, jelikož zůstavitel je nařčen z nesvéprávnosti. Pozor na dluhy. V poslední době jsou strašákem dluhy zemřelého Kdo je zůstavitel? od Petr Čajánek » čtv 18. led 2018 6:35:35 » 0 Příspěvků 349 Zobrazení Poslední příspěvek od Petr Čajánek čtv 18. led 2018 6:35:35 Kdo platí daň z prodeje? od Věra Riedlová » úte 06. Vždy dědictví nabývá až smrtí zůstavitele, neboli toho, kdo má obsah, který je poté předmětem dědictví. Pokud zůstavitel ještě před smrtí napíše závěť, a ta je posléze shledána jako pravá a notářsky ověřená, přikládá se důraz právě na tato poslední slova zůstavitele §1493 (1) Pořídil-li zůstavitel pro případ smrti v době, kdy byl v péči zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, nebo kdy jinak přijímal jeho služby, a povolal-li za dědice nebo odkazovníka osobu, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána nebo v něm jinak působí, je povolání těchto osob za dědice nebo odkazovníka.

 • Pánský vlněný kabát.
 • Liqui moly engine flush zkušenosti.
 • Z lasky nenavist 2.
 • Paneuropska vysoka skola psychologie.
 • Alexandr makedonský.
 • Kanárské ostrovy žraloci.
 • Přírodní gestageny.
 • Lyžařská střediska orlické hory.
 • Ucpávání cév dolních končetin léčba.
 • Anie kartářka video.
 • Bezhroté brusky.
 • Johnny galecki osobnosti.
 • Yoho national park.
 • Chs skrami.
 • Odvodnění psa.
 • Dotace na zemědělskou půdu 2019.
 • Francouzský buldoček bazos.
 • Jak se naučit s diabolem.
 • Jaké alu kola.
 • Čtenářský deník 3. ročník zš.
 • Y ax b.
 • Lidl antiperspirant.
 • Brambory secura.
 • Octavia 1 mokra podlaha.
 • Hp 3d tisk.
 • Barevné obálky praha.
 • Kana syllabary.
 • Lolo csfd.
 • Seznam lékařu člk.
 • Koenigsegg agera rs1.
 • Osmák degu modrý.
 • Vd zds.
 • Klub blanice.
 • Hippie samolepky.
 • Big band relax.
 • Black pudding wiki.
 • Papyrus stridavolisty.
 • Hypermangan na plíseň nehtů.
 • Trigonometrická kalkulačka.
 • Tri bratri online.
 • *88.